Prevoz blaga Prevoz oseb Osebni avto Pogoji najema Kontakt
POGOJI NAJEMA

1.Definicije
Za najemno pogodbo, sklenjeno med najemodajalcem (v nadaljnem besedilu A transom) in najemojemalcem, ki se nanaša na vozilo, opisano na pogodbi, veljajo vsi najemni pogoji, ki so sestavni del pogodbe. Najemojemalec s svojim podpisom na pogodbi potrdi, prizna in sprejeme najemne pogoje pričujoče pogodbe ter potrdi da je z njimi seznanjen. Najemojemalec je torej seznanjen s pogoji najema, predvsem s finančno odgovornostjo do vozila  v primeru škode ali odtujitve vozila in s tem tudi prevzema vso odgovornost opisano v pogojih najema vozila.

2. Prevzem in pregled vozila
Najemojemalec ob prevzemu vozilo pregleda in sporoči vsakršno morebitno napako na vozilu  A transu takoj po prevzemu vozila in preden zapusti najemno izpostavo. Najem začne teči ob predaji vozila najemniku in se konča ob prevzemu le tega na dogovorjenem mestu ob dogovorjenem času. V primeru morebitne poškodbe vozila se najem avtomatično podaljša za čas popravila, ki ga določi pooblaščena oseba kjer se avto oz. nastala poškodba oceni. V primeru da je ugotovljena maksimalna škoda »totalka«, torej vozila po mnenju pooblaščene osebe ni več mogoče popraviti, se najem podaljša za 16 dni.

3. Uporaba vozila
Najeto vozilo se sme uporabljati samo v običajnem cestnem prometu. Prepovedano je: vožnja izven cestišča, vožnja v okviru tečajev avtošole, priprava na moto športne prireditve ali sodelovanje na moto športnih prireditvah, uporaba dirkalnih stez, tudi če so odprte širši javnosti za testiranje in vajo, oddaja vozila v podnajem, prevoz nevarnih snovi z vozilom, prevoz ilegalnega blaga v nasprotju s predpisi,  vožnja vozila pod vplivom alkohola, pomirjeval, uspavalnih sredstev ali katerihkoli drugih snovi, ki lahko vplivajo na voznikovo sposobnost upravljanja z vozilom, kakor tudi vsakršna druga morebitna zloraba. Najemojemalec/voznik mora upoštevati navodila za uporabo, zlasti glede uporabe izključno opredeljenega goriva, skrbeti mora za ustrezen nivo olja, ki ga mora preveriti ob vsakem točenju goriva in po potrebi dodati ustrezno količino predpisanega olja. Poleg tega mora skrbeti za sredstva proti zmrzovanju v vozilu, ustrezen pritisk v pnevmatikah ter upoštevati vse veljavne pravne določbe za upravljanje z vozilom. Pogonski agregat vozila ne sme prekoračiti 3000 vrtljajev v minuti dokler le-ta ni segret na delovno temperaturo, kar je jasno razvidno na armaturni plošči in sicer na indikatorju temperature olja v agregatu. V primeru, da se ob morebitni prekomerni obrabi vozila ali delov vozila izkaže, da najemojemalec ni upošteval navedenih prepovedi in navodil, je v celoti odgovoren za nastalo škodo oz. sanacijo obrabe vozila ali delov vozila. V primeru odpovedi merilnika hitrosti in kilometrov mora najemnik o tem takoj obvestiti najemodajalca.

4. Parkiranje vozila
Kadar vozilo ni v uporabi, mora biti zaklenjeno. Ko najemojemalec zapusti vozilo, mora vzeti ključe in dokumente vozila s seboj in jih hraniti na mestu, ki ni dostopno nepooblaščenim osebam. Če se najemojemalec ob morebitni odtujitvi vozila ne izkaže s ključi in dokumenti vozila v 24 urah, je odgovornost oz. nastala škoda v celoti njegova/njena, torej morebitna omejitev odgovornosti v celoti odpade. Poleg tega je potrebno upoštevati vse morebitne posebne zakonske ali upravne predpise za parkiranje vozil v nekaterih območjih. Za vse, v času najema sankcionirane kršitve zakonskih ali upravnih predpisov za parkiranje mora najemojemalec poskrbeti pred vračilom vozila. V nasprotnem ima A trans pravico zaračunati dodatne administrativne stroške za urejanje

5.Vračilo vozila
Najemojemalec prevzame vozilo v tehnično brezhibnem stanju s polnim rezervoarjem goriva in mora vozilo vrniti na dogovorjeno mesto v enakem stanju najkasneje do dogovorjenega časa skupaj z vsemi pnevmatikami, orodjem, dokumenti, ključi, opremo ter s polnim rezervoarjem goriva. V primeru da najemojemalec ne vrne vozila s polnim rezervoarjem, se zaračuna manjko in storitve točenja goriva. Če ima tehten razlog, lahko A trans zahteva predhodno vračilo vozila ob navedenem času ali nemudoma, kar pomeni prekinitev najemne pogodbe brez predhodnega obvestila. Če najemojemalec ignorira tako zahtevo, ima A trans pravico, da odda prijavo na policijo in doseže, da policija vozilo zapleni. Nepooblaščeno podaljšanje (t.j., če A trans za podaljšanje ne izda pisnega potrdila) najemnega obdobja ima lahko za posledico zvišanje stroškov dnevnega najema za 75,00 € na dan.
Vozila ni dovoljeno vrniti A transu drugam, kot je sklenjeno v dokumentu o izdaji vozila, razen v primeru, ko najemojemalec in A trans predhodno drugače dogovorita. Neupoštevanje zgoraj opisanega postopka pomeni avtomatsko podaljšanje najemne pogodbe, dokler najemodajalec ne prevzame vozila, torej se najemojemalcu zaračuna vsak dodatno začeti dan. Pri prekoračitvi dogovorjenega časa vračila lahko A trans obračuna celoten najem po standardnem ceniku in ne po prvotno dogovorjenem ceniku. Pred fizičnim vračilom vozila je najemojemalec osebno in v celoti odgovoren za morebitno nesrečo, poškodbe, izgubo ali krajo vozila ter celotne stroške v zvezi s takim dogodkom. Ta določba velja ne glede na to, ali je najemojemalec vrnil ključe oziroma dokumente A transu ali ne.
Če je vozilo vrnjeno v očitno zanemarjenem stanju v smislu čistosti vozila, se najemojemalcu zaračuna 50,00 € za vsako izredno čiščenje vozila.

6. Dolžnosti najemojemalca / voznika po poškodbi, izgubi ali okvari
V primeru nesreče ali podobnega dogodka mora najemojemalec/voznik – po zavarovanju kraja in oskrbi s prvo pomočjo – ukreniti vse potrebno, da se izogne dodatni škodi in da zavaruje dokazni material, zlasti pa mora zagotoviti:
a.) da se nemudoma pokliče policija, tudi če gre za manjšo nesrečo,
b.) zbiranje informacij za A trans in sicer imena ter naslove vseh oseb in vseh morebitnih prič, kakor tudi registrske številke vseh vpletenih vozil in poskrbeti, da se nariše skica,
c.) izpolnitev 'evropskega poročila o prometni nesreči' ki se nahaja v dokumentih vozila
d.) da za A trans ni podana nobena izjava o prevzemu odgovornosti in
e.) izvedbo ustreznih varnostnih ukrepov za vozilo.
Najemojemalec/voznik ne sme zapustiti prizorišča nesreče, dokler ni izpolnil svoje obveznosti, da razjasni dogodek in posreduje potrebne podatke. V primeru kraje vozila ali delov vozila oziroma opreme mora najemojemalec/voznik prijaviti krajo na pristojno policijsko postajo. V zvezi z izvornim mestom parkiranja mora imenovati priče in narisati skico.
Najemojemalec se strinja, da bo zaradi izjemnih zmogljivost vozila vedno prilagodil svojo vožnjo danim razmeram na cesti. V primeru Aquaplaninga – zdrsa zaradi stoječe vode na cestišču je najemojemalec odgovoren za vso nastalo škodo na vozilu.
Najemojemalec/voznik mora o vsaki posamični nastali škodi ali izgubi nemudoma obvestiti A trans in poleg tega v roku 24 ur po takem dogodku osebno in v celoti ter resnicoljubno izpolniti škodni obrazec. Obrazcu je treba priložiti policijska potrdila. V primeru kraje mora najemojemalec/voznik v roku 24 ur  A transu dostaviti ključe in dokumente vozila.
Najemojemalec/voznik izjavlja, da bo tudi v prihodnjih obravnavah zadeve podprl A trans in njegovo zavarovalnico. Če vozila ni mogoče več varno upravljati ali je njegova uporaba omejena zaradi okvare, mora najemojemalec/voznik izvesti ustrezne varnostne ukrepe in se z A transom dogovoriti o nadaljnjih ukrepih oziroma mora – izven uradnih ur – v dani situaciji kar najbolje zaščititi interese A transa.

7. Odgovornosti najemojemalca 
V času najema je najemojemalec odgovoren za vso nastalo škodo na vozilu ali izgubo vozila vključno z deli in opremo. Škoda na vozilu ali izguba vozila se izračuna na podlagi stroškov popravila, ki se jim prišteje amortizacija vozila, ali na osnovi največje nadomestne vrednosti. Poleg tega najemojemalec krije tudi stroške vleke in cenilca, izgubo uporabe, upravne stroške v višini 50,00 € (ali več, če jih A trans lahko dokaže) za obravnavo postopkov in druge nastale stroške.
Ob predaji vozila drugim osebam, vključno z dodatnimi vozniki je najemojemalec še vedno odgovoren za izpolnjevanje pogojev te najemne pogodbe in za ravnanje drugih oseb, kakor da bi šlo za njegovo/njeno ravnanje.
Najemojemalec krije škodo do zneska osebne odgovornosti v primeru, da ni bila ugotovljena zloraba pogojev najema, nasprotno pa je dolžan povrniti nastalo škodo na vozilu v celoti v naslednjih primerih:

 • če se ugotovi kakršnakoli nepravilna uporaba vozila predvsem preobremenitev in pregretje motorja
 • nepravilno pretikanje prestavne ročice
 • izraba sklopke zaradi nepravilne uporabe ( vožnja in speljevanje z zavorami )
 • izraba pnevmatik zaradi prehitre vožnje ali naglih zaviranj
 • če je ugotovljena prisotnost alkohola ali katerihkoli psihotropnih substanc v krvi v času nezgode
 • če je v času nezgode ugotovljena prekoračitev hitrosti za več kot 30km/h od najvišje dovoljene
 • zdrs zaradi mokrega cestišča( aquaplaning )
 • če je v času nezgode/kraje vozilo dano oz. posojeno s strani najemojemalca tretji osebi brez vednosti A tansa
 • če pride do nezgode/kraje po nepooblaščenem preteku najema
 • če o nesreči ni obveščena policija in A trans ( tudi v primerih, ko pri drugih udeležencih ni škode )
 • če vozilo zapusti meje Slovenije brez vednosti in pisnega potrdila A transa
 • če je ugotovljena kakršnakoli druga kršitev najemnih pogojev

Najemojemalec je odgovoren za celoten znesek nadomestila pnevmatik v primeru da je ob vračilu profil le- teh več kot 1 mm tanjši kot pri prevzemu.

8. Finančne obveznosti najemojemalca
Po vračilu vozila mora najemojemalec A transu plačati celoten znesek, ki izhaja iz podatkov, navedenih na prvi strani najemne pogodbe. To vključuje poravnavo morebitnega primanjkljaja goriva ob vračilu vozila in sicer po veljavnem ceniku za polnjenje vozila z gorivom in storitve točenja goriva. Če vozilo ni vrnjeno pravočasno, najemojemalec plača dogovorjeno tarifo za vsak dodatni začeti dan. Nadalje najemojemalec plača A transu vso škodo na vozilu, ki je ne krije zavarovalnica. To vključuje poškodbe notranjosti (ožganine od cigaret itd.) in druge opreme, kakor tudi poškodbe zaradi nepravilne uporabe in/ali nedovoljene obremenitve. Najemojemalec A transu plača vse stroške, vključno s polno vrednostjo vozila v primeru poškodb in/ali kraje, če je do tega prišlo zaradi najemojemalčeve kršitve določbe v zvezi z zaščito vozila pred samodejnim zagonom motorja in nepooblaščeno uporabo.
V primeru plačila stroškov najema s kreditno ali bančno kartico podpis imetnika kartice velja kot pooblastilo, da se za celoten znesek bremeni njegova/njena kreditna ali bančna kartica. To pooblastilo velja tudi za nadaljnje terjatve iz naslova sprememb najema, škodnih zahtevkov, prometnih kazni in morebitnih stroškov vleke. V primeru nesreče, poškodbe, izgube ali kraje vozila mora najemojemalec dati in podpisati dodatni dokument za bremenitev kreditne kartice, preko katerega se bremenijo vsi dodatni stroški iz naslova takega dogodka.
Na vse obračunske postavke se obračuna DDV, ki se prišteje k obračunskim postavkam, navedenim v najemni pogodbi, po stopnji, ki velja v trenutku izdaje računa za najem.
Plačilni pogoji: plačilo v gotovini, t.j. 8 dni od datuma računa. A trans si pridržuje pravico, da zaračuna mesečne obresti v višini do 2 % na vse zapadle zneske najema in tudi stroške zavarovanja plačila ter izterjave. Neupoštevanje plačilnih pogojev pomeni kršitev najemne pogodbe.

9. Odgvornost Atransa
A trans skuša zagotoviti popolno stanje vozila in izvedbo rezervacij in dostav skladno z dogovori, vendar v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti. Zlasti ne prevzema nobene odgovornosti za posledično izgubo ali terjatve tretjih oseb – razen v primeru namere ali očitne malomarnosti. Če vozilo ni na voljo in ni mogoče zagotoviti nadomestnega vozila v roku 60 minut ali v primeru zamude pri dogovorjeni dostavi za tak čas, ima najemojemalec pravico do odstopa od pogodbe.
A trans ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno škodo, ki jo povzroči napaka, defekt ali okvara, nastala zaradi mehanske okvare na vozilu.
Če se lastnina najemojemalca/voznika ali drugih potnikov poškoduje ali izgubi v ali na vozilu oziroma predhodno v A transu med ali po najemu, A trans prevzame odgovornost samo v primeru, da je mogoče dokazati namero ali očitno malomarnost.
Za vse druge škodne zahtevke, ki temeljijo na kateremkoli pravnem razlogu, nedvoumni ali temeljni kršitvi pogodbe, A trans prevzame odgovornost samo v primeru namere ali očitne malomarnosti, vendar samo do višine škode, ki je tipična za pogodbo in predvidljiva.

10. Zakonska in sodna pristojnost
Za najemno pogodbo in najemne pogoje veljajo zakoni Republike Slovenije. V primeru razlik med slovenskim in angleškim besedilom te pogodbe in vseh njenih sestavnih delov prevlada slovensko besedilo.
Spremembe pogojev te pogodbe niso veljavne, če jih stranki ne potrdita v pisni obliki.  Če se izkaže, da je ena ali več določb te pogodbe neveljavnih, druge določbe še vedno ostanejo v polni veljavi. Pristojno sodišče v Ljubljani, Slovenija, ima vso in izključno pristojnost za reševanje vsakršnega morebitnega spora med strankami v zvezi  s to pogodbo.

V Ljubljani  24.2.2007                                                                                                                                Direktor: Kecur Andrej